Algemeen nut beogende instelling

Stichting Rollwithus is een algemeen nut beogende instelling (ANBI). Een ANBI heeft bij schenkingen een aantal belastingvoordelen:

 • Een ANBI betaalt geen erfbelasting of schenkbelasting voor erfenissen en schenkingen die de instelling gebruikt voor het algemeen belang.
 • Als een ANBI zelf schenkingen doet in het algemene belang, dan hoeft de ontvanger geen schenkbelasting te betalen.
 • Een ANBI komt in aanmerking voor teruggaaf van energiebelasting.
 • Vrijwilligers die voor een ANBI werken, doen daarmee onder bepaalde voorwaarden een gift aan een ANBI.
 • Donateurs van een ANBI mogen hun giften aftrekken van de inkomsten- of vennootschapsbelasting.
  Om in aanmerking te komen voor de aftrek van periodieke giften, moeten de donateur en de ANBI de gift vastleggen in een overeenkomst.
 • Voor donateurs van culturele ANBI’s geldt een extra giftenaftrek.

 

Om aangewezen te worden als ANBI moet de stichting voldoen aan alle volgende voorwaarden:

 • De stichting zet zich voor minstens 90% in voor het algemeen belang.
 • De stichting heeft met het geheel van haar algemeen nuttige activiteiten geen winstoogmerk.
 • De stichting en de mensen die rechtstreeks bij de stichting betrokken zijn, voldoen aan de integriteitseisen.
 • De bestuurders of beleidsbepalers van de stichting mogen niet over het vermogen van de stichting beschikken, alsof het hun eigen vermogen is.
 • Er moet sprake zijn van gescheiden vermogen.
 • De stichting mag niet meer vermogen aanhouden dan redelijkerwijs nodig is voor het werk van de stichting. Daarom moet het eigen vermogen beperkt blijven.
 • De beloning voor bestuurders is beperkt tot een onkostenvergoeding of minimale vacatiegelden.
 • De stichting heeft een actueel beleidsplan.
 • De stichting heeft een redelijke verhouding tussen kosten en bestedingen.
 • Geld dat overblijft na opheffing van de stichting, wordt besteed aan een ANBI met een soortgelijk doel.
 • De stichting voldoet aan de administratieve verplichtingen.

 

Schenken met Belastingvoordeel